Dlaczego nasze liceum?

Jeśli chcesz:

...to Liceo jest dla Ciebie!

Rozmowy rekrutacyjne z dyrekcją szkoły, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu.  

Informacje o naborze w godzinach od 9:00 do 14:00

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem prosimy kandydatów i rodziców o jak najszybsze kontaktowanie się z nami!

Kontakt z sekretariatem

 sekretariat@liceum..pl

Telefon 690 010 022

Karolina Wnęk

Regulamin Rekrutacji Neo School 2022/23                                         


Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 1.Niepublicznego Liceum Neo School na rok szkolny 2022/2023 

I. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych czteroletniego liceum w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi Dyrektor Neo School.

II. Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa kandydata i rodziców z Dyrekcją Neo School.

III. W drugim etapie kandydaci przygotowują autoprezentację w dowolnej formie.  Kandydat ma do dyspozycji 10 minut.

IV. Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym następuje w przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów o tych samych predyspozycjach.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia punktów - 200 punktów, w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 100 punktów, 

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: − języka polskiego − matematyki − języka angielskiego (lub inny język obcy nowożytny) − biologii lub chemii (do wyboru) − fizyki lub geografii (do wyboru) − oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

gimnazjum - 100 punktów. 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu 0 szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów: 

1) języka polskiego – mnoży się przez 0,35 

2) matematyki – mnoży się przez 0,35 

3) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,3; 3. 

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz dowolnego jednego przedmiotu obowiązkowego stosujemy następujące przeliczenia: 

1) celujący - 18 punktów, 

2) bardzo dobry - 17 punktów, 

3) dobry – 14 punktów, 

4) dostateczny - 8 punktów, 

5) dopuszczający - 2 punkty. 

4. Szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 20 punktów w tym: 

1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów, 

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez małopolskiego kuratora oświaty 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

 b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów 

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez małopolskiego kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty. 

4) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 - 3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez małopolskiego kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu 

a) międzynarodowym - 4 punkty, 

b) krajowym - 3 punkty, 

c) wojewódzkim - 2 punkty, 

d) powiatowym - 1 punkt. 

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

V. Rozszerzenia (co najmniej dwa) będą wybierane przez uczniów po klasie pierwszej, spośród czterech ustalonych w procesie rekrutacji przedmiotów. 

 VI.  Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor Neo School.